Wydarzenia

Strona główna
Aktualności
Wieczorki filmowe
Śpiewnik
Kalendarz zajęć
Ważne informacje

Szkoła


Historia Szkoły
Nauczyciele i Uczniowie
System nauczania
Plan lekcji
Dni Wolne
Podręczniki
Biblioteka
Zadania Domowe
Linki

Kontakt


Kontakt i dojazd
Platforma edukacyjna

Rada Rodziców


Skład
Regulamin Ucznia

Statut szkoły

Statut Szkoły Języka Polskiego w Pompano Beach, Floryda

Rozdział I:  Zasady Ogólne 

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi:  Szkoła Języka Polskiego im. Świętej Jadwigi Królowej
 2. Szkoła działa przy Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej Częstochowskiej  2400 NE 12 Street, Pompano Beach, FL 33062
 3. Celem Szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski; prowadzenie katechizacji  oraz przekazywanie polskich tradycji narodowych w celu podtrzymywania i kultywowania polskości.
 4. Opiekunem Szkoły jest Proboszcz Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach.

Rozdział II:  Zarząd

 1. Zarząd Szkoły składa się z następujących podmiotów:
  1. Proboszcza Misji
  2. Rady Pedagogicznej
  3. Rady Rodziców
 2. Do obowiązków Proboszcza należy:
  1. prowadzenie finansów Szkoły
  2. zapewnienie nauczania religii
  3. zatwierdzanie kierownika i wybranych przez niego nauczycieli
  4. rozstrzyganie spraw spornych
 3. Rada Pedagogiczna składa się z:
  1. Kierownika
  2. Nauczycieli
 4. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:
  1. podział uczniów na grupy wiekowe
 5. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:
  1. podział uczniów na grupy wiekowe
  2. realizacja programu nauczania obowiązującego w szkołach polonijnych
  3. dobór podręczników do grupy wiekowej
  4. klasyfikacja uczniów i promowanie do klas wyższych
  5. zawieszanie ucznia w jego prawach i obowiązkach
  6. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczniów np. Jasełka, akademie okolicznościowe, seanse filmowe
  7. wnoszenie na kanwę Rady Duszpasterskiej spraw dotyczących Szkoły
  8. współpraca z Radą Rodziców
 6. Rada Rodziców składa się z:
  1. rodziców wybranych do Zarządów Klasowych
  2. rodziców absolwentów-wolontariuszy, jeśli tacy zgłoszą chęć bycia w RR
  3. działalność w RR jest społeczna tzn. nieodpłatna.
 7. Do zadań Rady Rodziców należy
  1. zbieranie od rodziców opłat za naukę
  2. współpraca z Radą Pedagogiczną przy organizowaniu imprez kulturalnych
  3. pomaganie w utrzymaniu dyscypliny w szkole
  4. wzbogacanie funduszy Szkoły poprzez organizowanie pikników, zabaw itp.
  5. zapewnienie możliwości zakupu przez dzieci drugiego śniadania w czasie przerwy
  6. współpraca z Radą Pedagogiczną w sprawach organizacyjnych Szkoły

     Rozdział III:   Wybory

 

    Rozdział IV:     Nauczyciele

Zatrudnianie nauczycieli:

 1. nauczyciela zatrudnia  kierownik Szkoły i powiadamia o tym proboszcza Misji
 2. kierownik może również zwolnić nauczyciela na wniosek 2/3 RP i za zgodą proboszcza Misji
 3. zatrudnieni nauczyciele powinni mieć doświadczenie w pracy z dziećmi i spełniać wymogi prawne Archidiecezji Miami
 4. Nauczyciele są wynagradzani pieniężnie za swoją pracę według stawek ustalonych przez kierownika oraz proboszcza Misji, z funduszów szkoły
 5. Obowiązki nauczyciela:

Rozdział V:     Uczniowie

 1. Uczniowie pobierają naukę w grupie uczniów  mniej więcej w tym samym wieku.
 2. Najmłodsze dzieci przyjmowane do szkoły powinny ukończyć pięć lat w danym roku kalendarzowym w którym rozpoczyna się rok szkolny.
 3. Dzieci przyjmowane do szkoły powinny wykazać się podstawową znajomością języka polskiego umożliwiającą samodzielną naukę.
 4. Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o poważnych schorzeniach dziecka np. epilepsji lub cukrzycy i o leczonych zaburzeniach emocjonalnych.
 5. Prawa i obowiązki ucznia określa regulamin zatwierdzony przez ZS stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

Rozdział VI:    Fundusze szkoły

Pochodzenie funduszy:

 1. opłaty za naukę, dokonywane  przez rodziców lub opiekunów uczniów jednorazowo na początku roku szkolnego lub w dwóch ratach, przy czym ostatnia rata  musi być obowiązkowo uiszczona w grudniu
 2. dochody z imprez organizowanych przez Szkołę np. pikników
 3. donacje od osób prywatnych i organizacji
 4. inne wpływy
 5. Wysokość opłat za naukę ustala Zarząd Szkoły na początku roku szkolnego
 6. Zebrane środki finansowe są w całości wpłacane na konto bankowe Szkoły, osobne od konta Misji
 7. Kontem bankowym Szkoły zarządza proboszcz Misji i tylko on dokonuje wpłat i wypłat z tego konta.
 8. Z konta wypłacane są pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli
 9. Z konta wypłacane są również pieniądze na wydatki związane z działalnością Szkoły.
 10. O innym niż w punkcie 5 i 6 użyciu środków finansowych Szkoły decyduje Zarząd Szkoły.

Rozdział VII :   Spotkania Zarządu Szkoły

 1. Spotkania odbywają się co najmniej dwa razy, na początku i na końcu roku szkolnego, lub na wniosek proboszcza, RP lub RR
 2. na spotkaniu musi być obecnych 2/3 członków w tym przedstawiciele każdego podmiotu
 3. spotkaniu przewodniczy proboszcz lub wskazana przez niego osoba
 4. wnioski są zatwierdzane zwykłą większością głosów
 5. wskazana przez przewodniczącego osoba pisze protokół

Rady Pedagogicznej :

 1. odbywają się zawsze na początku i na końcu roku szkolnego
 2. oraz co najmniej raz w miesiącu
 3. na spotkaniach  obowiązkowa jest obecność wszystkich nauczycieli, które tworzy kworum
 4. kierownik przewodzi spotkaniom RP
 5. wybrany przez kierownika nauczyciel pisze protokół
 6. wnioski wchwalane są zwykłą większością głosów

Rady Rodziców :

 1. uczestnikami spotkań są członkowie RR 
 2. obecni na spotkaniu mogą być wszyscy rodzice uczniów Szkoły ale bez prawa głosu.
 3. spotkania odbywają się dwa razy w roku, w terminie ustalonym przez Radę Rodziców
 4. informacje o spotkaniu rodzice otrzymują pisemnie co najmniej dwa tygodnie przed terminem   
 5. spotkanie jest prowadzone przez przewodniczącego RR lub wyznaczoną przez niego osobę
 6. na zebraniu musi być obecnych 2/3 członków
 7. wnioski uchwalane są zwykłą większością głosów

Rozdział VIII:    Ważność Statutu

 1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone jedynie przez Zarząd Szkoły na spotkaniu zwołanym przez członków Zarządu  i noszą nazwę " Aneks".
 2. Na spotkaniu obowiązuje kworum 2/3 członków.
 3. Aneksy wprowadzane są większością absolutną.
 4. Spotkaniu przewodniczy proboszcz lub wskazana przez niego osoba.
 5. Wskazana przez przewodniczącego osoba pisze protokół.
 6. Aneksy muszą być przedstawione członkom ZS pisemnie co najmniej dwa tygodnie przed zebraniem.
 7. Zmiany dokonane w Statucie muszą być przedyskutowane na Radzie Duszpasterskiej.
 8. W wypadkach sprzeczności z niniejszym tatutem wszelkich regulaminów lub  uchwał tworzonych przez władze Szkoły, obowiązujący jest Statut .

Text Box: ostatnia aktualizacja: 11.10.2010

 

Archiwalny Statut znajdziesz TUTAJ.